Παράδειγμα Μεταγραφής

Νέα Ελληνικά:

…”Απ την Τανάγρα με αργυρή λύρα
χρυσή στο χέρι ήλθε γλυκόφωνη, ξανθή,
η ομορφονιά Κορίννα…”

Γεώργιος Τερτσέτης: “Κορίννα και Πίνδαρος”

Χωρισμός συλλαβών:

…A-πο τε(ν) Τα-να-κ(α)-ρα με α-ρ(υ)-κυ-ρε λυ-ρα
κυ-ρυ-σε (σ)το κε-ρι ε-λ(ε)-τε Κ(υ)-λυ-κο-φο-νε
κ(α)-σα-ν(ε)-τε ε ο-μο-(ρ)φο-νι-α κο-ρι-να…

κε-ο-ρ(ι)-κι-ο(ς) τε-ρε-(τ)ζε-τε(ς) κο-ρι-να κα-ι πι-(ν)δα-ρο(ς)

a-po te ta-na-ka-ra me a-ru-ku-re ru-ra
ku-ru-se to ke-ri e-re-te ku-ru-ko-qo-ne
ka-sa-ne-te e o-mo-qo-ni-a ko-ri-na

ke-o-ri-ki-o te-re-ze-te ko-ri-na-ka-i pi-da-ro